Skip to content

Kirby 4.3.0

vimeo

<k-icon type="vimeo">

Black

  • 18 px

  • 36 px

  • 72 px

White

  • 18 px

  • 36 px

  • 72 px