Skip to content

Kirby 4.0.1

strikethrough

<k-icon type="strikethrough">

Black

  • 16 px

  • 32 px

  • 64 px

White

  • 16 px

  • 32 px

  • 64 px