a::shuffle($array)

Shuffles an array and keeps the keys

 • $array (array)
  The source array
 • return (array)
  The shuffled result array

Example

<?php
$array = array(
 'cat' => 'miao',
 'dog' => 'wuff',
 'bird' => 'tweet'
);

$shuffled = a::shuffle($array);

// output: array(
//  'dog' => 'wuff',
//  'cat' => 'miao',
//  'bird' => 'tweet'
// );